wassink@comanagement.eu | LinkedIn | Twitter | 06 1807 2623 | bijgewerkt 13 januari 2021

Afdrukken

Portfolio

Stichting Steunouder Nederlandlogo van Steunouder

Initiatiefnemer en directeur van Stichting Steunouder Nederland. Deze stichting ondersteunt professionele organisaties die Steunouder als nieuwe vorm van vrijwillige inzet willen uitvoeren. Steunouder is bedoeld voor ouders in kwetsbare situaties met kinderen van 0 tot 13 jaar. Steunouders zijn vrijwilligers die kinderen één of twee dagdelen per week een gastvrij thuis bieden en zo de ouders ontlasten die zelf niet of onvoldoende vangnet hebben. Steunouder bieden rust en regelmaat. De kans neemt toe dat ouders zelf de regie kunnen blijven voeren. Het risico dat "zwaardere" professionele zorg nodig is neemt af. Bij Steunouder is de positieve insteek leidend en niet het probleem. Inmiddels voeren 22 (welzijns- en dienstverlenende) organisaties Steunouder uit. We hebben de ambitie om te groeien. We zijn dan ook heel blij om te mogen deelnemen aan het Groeiprogramma van het Oranje Fonds
Steunouder wil de methodiek ook doorontwikkelen om beter tegemoet te komen aan de behoefte van ouders. Dankzij een toekenning van het Kansfonds hebben we met MantelzorgNL en ZwolleDoet, een van onze uitvoerende organisaties, Netwerkversterking voor vraagouders. 
In 2019/2020 is de Effectencalculator toegepast op Steunouder. Het resultaat staat in 'Tien verhalen met impact'.
Meer informatie over Steunouder staat op de website.

NederlandsJeugdInstituut

  • Lid van de begeleidingsgroep voor het project 'Informele opvoedingsondersteuing van vluchtelingengezinnen' alsmede het uitdragen en verspreiden van doorontwikkelde materialen voor steunoudercoördinatoren die vrijwilligers begeleiden die te maken hebben met vluchtelingengezinnen. Het resultaat is te vinden onder Informele Opvoedsteun voor Vluchtelinggezinnen

Stichting JSO

  • Adviseur bij het Innovatieprogramma Kwaliteit van samenleving gericht op het toegankelijk maken van informele opvoedondersteuning en in het bijzonder Steunouder voor vluchtelingengezinnen; resultaat is een handreiking 'Informele opvoedondersteuning in vluchtelingengezinnen" voor (steunouder) coördinatoren die vrijwilligers begeleiden die te maken hebben met vluchtelingengezinnen en (draaiboek voor een) themabijeenkomst: 'Informele opvoedondersteuning in vluchtelingengezinnen'.

Stichting School's cool NederlandSchool's Cool

  • Landelijk coördinator School’s cool Nederland 
  • Projectleider groei en professionalisering School’s cool in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met de Rabobank Foundation
  • Coördinator project School's cool en leerlingen met een vluchtelingen achtergrond.

School’s cool Gouda, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk

School's Cool

Het mentorprogramma biedt leerlingen een steuntje in de rug bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Vrijwilligers, mentoren, begeleiden de leerlingen tot het tweede jaar in het voortgezet onderwijs. Als projectleider maakte ik verbindingen tussen leerlingen, ouders, vrijwilligers, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, de gemeente en bedrijfsleven.

Project MeeleefGezin

Meeleefgezinnen zijn vrijwilligers die met een zekere regelmaat een stabiele plek bieden aan kinderen van 0 tot 4 jaar met ouders met psychische problemen. Mijn aanvraag bij ZonMw voor de financiering van produkten voor MeeleefGezin is gehonoreerd binnen het programma Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin. Deze produkten zijn mede door mij ontwikkeld.

Ik heb de pilot bij Stichting Stade in Utrecht begeleid. De pilot is gestart in september 2011 gefinancieerd door het Oranje Fonds.

Schoolverzuim

In opdracht van de projectgroep Passend Onderwijs regio Gorinchem heb ik in samenwerking met de Yulius Academie onderzoek gedaan naar schoolverzuim in het algemeen en in deze regio in het bijzonder.

Taakspel - Cluster 4 onderzoek

Stichting Yulius voormalig Stichting RMPI-De Grote Rivieren (RMPI-DGR) voerde twee projecten uit respectievelijk "Een onderzoek naar de effecten van een gedragsgerichte interventie op de efficiency in het VSO Cluster 4" en "Een studie naar de effecten van een gedragsmanagementprogramma in het SO Cluster 4". Dit onderzoek werd deels uitgevoerd bij interne cluster 4 scholen van het Yulius. Ik deed de acquisitie voor het onderzoek bij externe scholen. Ik heb scholen gezocht die de interventie Taakspel wilden invoeren en daarmee deelnamen aan de cluster 4 studie.

Terugdringen van dwang en drang in de psychiatrie

Het project "terugdringen van dwang en drang in de psychiatrie" wilde instellingen stimuleren zich (nog) actiever in te zetten om dwangmaatregelen zo veel mogelijk te voorkomen en/of te beperken. Het ging om instellingen die niet meededen met de projecten dwang en drang van GGZ Nederland: forensische psychiatrische centra, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen en universitair medische centra, instellingen voor verslavingszorg en klinieken voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

Ik heb instellingen gevraagd naar hun beleid en aan cliënten(raden) en naastbetrokkenen gevraagd hoe zij de uitvoering van het beleid ervaren. De gesprekken hebben geresulteerd in een reeks aanbevelingen op basis waarvan de opdrachtgever, het Landelijk Platform voor Cliënten- en Familieorganisaties in de Geestelijke Gezondheidszorg, haar agenda voor de toekomst heeft gebaseerd (Dwang en drang in de psychiatrie, een verkenning (2009)).

Beleidsondersteuner van de CONO-kamer Vaktherapeuten

De CONO-kamer is een expertise centrum voor beroepen in de Geestelijke Gezondheidszorg en heeft een adviserende taak t.a.v. innovatie en coördinatie van de beroepsuitoefening en opleiding van GGZ-beroepen. De CONO-kamer Vaktherapeuten richt zich specifiek op de vaktherapeutische beroepen, waaronder Beeldende Therapie, Danstherapie, Dramatherapie, Muziektherapie en Psychomotorische Therapie vallen.